A non-aerosol hair spray.  Imparts shine and reinforces volume.

ANTI.GRAVITY SPRAY

$30.20Price